Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Борис Мирославов Симеонов, Огнян Ангелов Йорданов,

Анушка Христова Йорданова

адрес : гр.Айтос,  ул.“ Люле Бургас“ № 1 Б

лице за контакти: Гинка Атанасова

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„ЧИ на ПУП –ПРЗ РУП за УПИ V-4148, в кв.210  по плана на гр.Айтос“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 25.01.2019 г. – 08.02.2019 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62