Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „А1 България“ ЕАД

седалище : гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ №1, ЕИК 131468980

пълен пощенски адрес: п.к.1700, гр.София, ул.“Слав Караславов“20А

Лице за контакт: Камен Тодоров Костадинов

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Базова станция BGS0744.A000 „Sаdievo“ с честотен обхват 900-2100MHz на „А1 България“ ЕАД, с местонахождение имот №172011, в  землището на с.Съдиево,  ЕКАТТЕ 70473, общ.Айтос, област Бургас“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 11.02.2019 г. – 25.02.2019 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62