Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Е.С.И.Б.2015” - ЕООД

адрес : с. Червен бряг, ул. „Европа” №4

Лице за контакт: Спас Куртев

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на предприятие за третиране на отпадъци в гр. Айтос, Промишлена зона, УПИ ІV, кв. 258 по плана на гр. Айтос (бившето предприятие „Кетчупфрукт”)“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 22.02.2019 г. – 09.03.2019 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62