Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.

Ръководител на КЕЦ Карнобат - Златко Златанов

Лице за контакти: Ваньо Ангелов Димитров

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Кабелна линия 1кV от табло ниско напрежение на ТП „Д.Зехирев“  до електромерно табло в УПИ lX– 1860, кв. 114, гр.Айтос, област Бургас.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 22.03.2019 г. – 05.04.2019 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.     

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт,  Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62