Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ДИСЕЛ 2010“ ЕООД

адрес : гр.Айтос, община Айтос, област Бургас

ул.“Минзухар“ №2А,  ПК 8500; ЕИК 201005461

Уравител: Христо Ангелов

Лице за коинтакти: Росица Михайлова

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на уличен водопровод за УПИ XI-281010, масив281, м.“Хаджи Бекир“, землище на гр.Айтос, Община Айтос“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 25.03.2019г.– 08.04.2019г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62