Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Юлиян Николаев Миляков

БГ БУЛСТАТ 9804180441

адрес : п.к. 8549, с. Тополица, община Айтос, област Бургас

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Отглеждане на трайни насъждения череши в ПИ №030030, №030085 и в ПИ №034088 и отглеждане на лук  в ПИ №025059 в землището на с.Тополица,  ЕКАТТЕ:72727, община Айтос, област Бургас по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 „ Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“  на ПРСР 2014-2020.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 25.03.2019г. – 08.04.2019г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62