Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Селим Сали Селим

адрес : п.к. 8578, с. Каменяк, община Руен, област Бургас

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Отглеждане на трайни насаждения сливи в ПИ №168004- находящи се в местността „Могилата“,  ЕКАТТЕ: 00151, в землището на гр.Айтос, община Айтос, област Бургас; Трайни насаждения череши в ПИ№ 16801 - находящи се в местността „Могилата“,  ЕКАТТЕ: 00151,  в землището на гр.Айтос, община Айтос, област Бургас, в същия парцел имам регистриран животновъден обект № 85000275, в който отглеждам 11бр. пчелни семейства, които във връзка с  кандидатстване за финансиране по мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 6.3 от ПРСР 2015-2020 „ Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, ще увелича с 32 бр. пчелни семейства.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 08.04.2019г. – 22.04.2019г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62