Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Димитър Стайков Стайков

адрес : гр. Бургас, ул.“ Х. Димитър“ №13

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на еднофамилна къща в  УПИ X-133, с площ 629 кв.м,  с. Съдиево, община Айтос, област Бургас.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 09.05.2019г.– 23.05.2019г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62