Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ДРИЙМ РИЛАКС СЕЙНТ ДЖОРДЖ“ ООД, ЕИК

адрес : област Бургас, гр.Айтос, ул.“ Арда“ №17

лице за контакти: Стела Железчева Янева

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Инвестиции в развитието на интегриран и качествен селски туризъм“, с което ще кандидатства по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – Айтос“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 09.05.2019г.– 23.05.2019г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62