Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Ангел Апостолов Христов

                                упълномощено лице: Тодор Руменов Дафов

адрес : гр. Бургас, ул.“ Възраждане“ №27

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Проект за преустройство, пристрояване и надстрояване на жилищна сграда в УПИ – VII285  в кв.146, гр. Айтос, община Айтос.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 21.05.2019г.– 04.05.2019г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62