Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Бонка Неделчева Маджарова

адрес : гр. Айтос, ул.“ Цар Асен“ бл.6, вх.Г, ап.8

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Закупуване на 104 бр. пластмасови бокс палети и 2000 бр. пластмасови касети за съхранение на плодове“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 31.05.2019г.– 14.06.2019г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62