Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат

Пълен пощенски адрес: п.к. 8400, гр. Карнобат, ул. „Алекси Нейчев“ 12

Ръководител на КЕЦ Карнобат – инж. Златко Златанов

Лице за контакти: Ваньо Ангелов Димитров

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Кабелна линия 1kV от съществуваща разпределителна касета РК2 пред УПИ I, кв.7 до електромерно табло с разпределителна част пред УПИ VII, кв. 8 по плана на бивш стопански двор гр.Айтос, община Айтос.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 11.06.2019 г. – 25.06.2019 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.     

Лице за контакти: Катя Иванова – ст. експерт,  Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62