Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Самостоятелна медико - диагностична  лаборатория

„ЛИНА“ ЕООД, ЕИК 102227599

Пълен пощенски адрес : гр.Бургас, ж.к. „Зорница“, бл.75-партер

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Васил Милтиядов Костадинов и Татяна Щерева Костадинова

Лице за контакти: Татяна Кръстева

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„ Преустройство на магазин с цел обособяване на самостоятелна манипулационна към СМДЛ „ЛИНА“ ЕООД , партерен етаж със застроена площ 45,43 кв.м. , на административен адрес : ул. „Райна Княгиня“ №2, община Айтос, област Бургас, представляваща УПИ III-520 в квартал 143 по плана на гр.Айтос“

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 08.10.2019г.– 22.10.2019г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – ст. експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62