Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН“ ЕООД

адрес : област Бургас, гр.Айтос, ул.“ Кирил и Методий“ №30

управител или изплнителен директор на фирмата възложител: Иван Грудев

лице за контакти: Иван Димитров Грудев

 

 

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Оптимизиране на производствения процес в „ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН“ ЕООД в УПИ  чрез закупуване на CNC НЕСТИНГ МАШИНА“, с което ще кандидатства към МИГ – Айтос по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.270 МИГ – Айтос, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, в имот УПИ II -10, кв.3, с. Лясково“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 10.12.2019г.– 24.12.2019г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62