Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ДЮЛГЕР ГРУП“ ЕООД , ЕИК:201135095

адрес : област Бургас, гр.Айтос, ул.“ Кирил и Методий“ №18, представлявано от Сейдар Исмаил Зекерие

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Пускане в експлоатация на цех за производство на мебели, който ще се намира на постоянна база и ще извършва основната си дейност на обект с местоположение – находящо се в гр. Айтос, община Айтос, област Бургас , а именно: Две помещения с площ 144 м2 и 72 м2 намиращи се едно до друго и свързани помежду си, имащи отделен вход всяко едно към рампа на северната едноетажна част на Главен Корпус Инв. №1 , находящ се в централната част на УПИ II – 3073 от кв.259, включваща едноетажна част със ЗП 6615 м2 и РЗП 6615 м2  и двуетажна част – хладилник със ЗП 883 м2 и РЗП 1766 м2 или общо ЗП 7498 м2 и РЗП 8381 м2.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 11.12.2019г.– 25.12.2019г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62