Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  ЮГ " ЕАД

 гр. Пловдив,ул."Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат       и.н115552190

Пълен пощенски адрес: п.к. 8400, гр.Карнобат, ул.”Алекси Начев”№12

Ръководител КЕЦ Карнобат: инж.Златко Бойчев Златанов

Лице за контакти: Ваньо Ангелов Димитров

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Външно електрозахранване на „Павилион за търговия и други обслужващи дейности” в УПИ VII-32, кв.9, с. Лясково, община Айтос, област Бургас.”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 26.01.2018 г. – 09.02.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62