Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Йорданка Тодорова Тодорова

                адрес : гр.Бургас, ж.к.”Славейков” бл.63, вх.5, ет.8

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Отглеждане на трайни насаждения череши. През стопанската 2017-2018г. стопанството на земеделския производител се увеличава с 3,914 дка и от 10,756 дка става 14,670 дка. С настоящото инвестиционно предложение се изпълнява  Бизнес плана по мярка 6.3 „ Стартова помощ за развитие на малки стопанства”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 05.02.2018 г. – 19.02.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62