Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Юмюгюсюм Ахмед Халид

                адрес : с. Черноград, община Айтос, област Бургас,

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„През стопанската 2017-2018г. стопанството на земеделския производител се състои от 4 дка череши в имот №006222, находящ се в землището на с. Кликач, община Карнобат, обл.Бургас, 5 дка череши в имот №006270, находящ се в землището на с. Кликач, община Карнобат, обл.Бургас и 6 дка сливи в имот №054019, находящ се в землището на с.Черноград, община Айтос, обл.Бургас. С настоящото инвестиционно предложение ще се кандидатства за финансово подпомагане по подмярка 6.1 „ Стартова помощ за млади земеделски стопани”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 05.02.2018 г. – 19.02.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62