Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Златина Георгиева Чилева

                адрес: гр.Бургас, ж.к.”Братя Миладинови” бл.4, вх.2, ет.3, ап.4

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Отглеждане на трайни насаждения череши.Стопанисване под аренда новозасадена овощна градина в ПИ№054014, ПИ№054021 и ПИ№076014, землище на с.Пирне, община Айтос, с обща използвана площ 16,762 дка”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 05.02.2018 г. – 19.02.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62