Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Жельо Георгиев Янчев - земеделски производител

пълен пощенски адрес: област Бургас, община Айтос, гр.Айтос,

ул.”Богориди”19

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Преобразуване на имот №014018, с площ 3,273 дка, находящ се в землището на с.Поляново, община Айтос, с начин на трайно ползване – ливада в начин на трайно ползване - трайни насаждения”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 08.02.2018 г. – 22.02.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя  Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62