Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "Карагеоргиево БГ" ЕООД, ЕИК:200972194

пълен пощенски адрес: гр.Айтос, ул.”Екзарх Йосиф”№22

Възложител: Ангел Василев Михайлов - Управител

Лице за контакти: Лилия Стоянова Михайлова

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Промяна в характеристиките на съоръжение за производство на електроенергия, посредством силата на вятъра в УПИ V (ПИ №102011),местност „Керезлик келеме", землището на с.Карагеоргиево, Община Айтос”.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 01.03.2018 г. – 15.03.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62