Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Динчер Метин Мюмюн

  адрес : гр.Айтос, община Айтос, област Бургас,

ул.”Иван Карагеоргиев”№24 А

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Отглеждане на Оранжерийни зеленчуци: домати оранжерийни-1,260 дка; краставици оранжерийни - 0,840 дка, пипер оранжериен – 0,840 дка и други(угар и други) -0,503 дка в ПИ №490031   с обща площ 3,443 дка находящ се в местността „Кара Пелит” землище на гр. Айтос, с ЕКАТТЕ: 00151, община Айтос,обл.Бургас, за финансиране  по мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, подмярка 6.1 от ПРСР 2015-2020г „ Стартова помощ за млади земеделски стопани”.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 07.03.2018 г. – 21.03.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62