Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Мария Павлова Иванчева, с адрес: област Бургас, община Айтос, гр.Айтос, ул.”Лъджанска”№3, вх.1, ет.1

и

от Станислав Станчев  Иванчев, с адрес: област Бургас, община Айтос, гр.Айтос, ул.”Лъджанска”№3, вх.1, ет.1

Лице за контакти:Росица Михайлова

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Вътрешно преустройство на част от приземен етаж на сграда, в ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ, в УПИ VI-1994 в кв.118  по плана на гр.Айтос, община Айтос ”.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 02.04.2018 г. – 16.04.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62