Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от ЗП Куцар Станчев Куцаров

ЕИК по БУЛСТАТ:7707250524

адрес : гр. Айтос,ул.”Цар Освободител”№12 А

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Разширение на производствената дейност чрез създаване на нови овощни насаждения в землището на с. Пирне, община Айтос с ЕКАТТЕ 56438 на имот с номер – 115009  с обща площ 23,673 дка” .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 03.04.2018 г. – 17.04.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62