Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Даниела Славова Карабакова

адрес : гр. Бургас, ж.к. „Лазур” бл.41, вх.3, ет.3, ап.12,

 

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Отглеждане под аренда на черешова градина  в ПИ №043025 с площ 14,299дка  в землището на гр.Айтос, местност „Могилата”, като имота в последствие е разделен от собствениците на имоти с №043040, №043041, №043042, №043043 и №043044 ".

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 21.06.2018 г. – 05.07.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62