Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Мюмине Бехчетова Шевкет

адрес :  област Бургас, община Айтос, гр. Айтос,

ул. ”Иван Михов” №1

 

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Отглеждане на трайни насаждения -  Череши в  ПИ №058005 с площ  5,590 дка, местност”Заим Кору” и ПИ №055012 с площ 4,227 дка, местност”Качилоза”находящи се в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос”.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 26.06.2018 г. – 10.07.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62