Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Златина Петрова Дърмонова

адрес :  област Бургас, община Айтос, гр. Айтос,

ул. ”Сакар” №8 А

 

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Отглеждане на съществуващи насаждения:  череши в  ПИ №130010 в землището на с. Пирне, общ.Айтос с площ  6,600 дка; десертни лозя в ПИ №364001  в землището на гр. Айтос с площ 16,988 дка; ; десертни лозя в ПИ №370004  в землището на гр. Айтос с площ 7,156 дка; десертни лозя в ПИ №364002  в землището на гр. Айтос с площ 23,740 дка ”.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 26.06.2018 г. – 10.07.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62