Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Емилия Веселинова Симеонова

адрес : гр.Бургас, ж.к.”Възраждане” бл.41, вх.1, ет.8

              

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на плътна ограда с височина до 2,20м по вътрешната страна на цялата дължина на оградата в УПИ CL ХIV - 476, кв.8,  местност „Ляската” , землище на гр.Айтос, община Айтос, област Бургас."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 27.06.2018 г. – 11.07.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт , Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62