Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Емил Стефанов Огнянов и Шефие Фикри Йозтюрк

адрес : гр.Айтос, ул. „Тракия” №18

лице за контакти:Илхан Мехмед Адем

              

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на плътна ограда с височина до 2,20м разположена изцяло  в УПИ III - 752, кв.3, гр.Айтос, община Айтос, област Бургас."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 28.06.2018 г. – 12.07.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт , Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62