Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Кадрие Ердуан Мехмед

  адрес: обл. Бургас, общ. Айтос, с. Поляново

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Кандидатстване по подмярка 6.3  от ПРСР 2010-2020г. „ Отглеждане на черешова градина  - 5 дка в поземлен имот №023013 в землището на с. Поляново, община Айтос, област Бургас."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 02.07.2018 г. – 16.07.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция „ТСУРР”,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62