Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Айше Али Хасан

пълен пощенски адрес: гр. Айтос, ул.”Генерал Гурко”№7

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020  с трайни насаждения „ Отглеждане на череши  в землището на с. Мъглен, община Айтос в  ПИ №153003- 7 дка, ПИ №083022 - 7,105 дка и ПИ №083019-15,901 дка”.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 17.07.2018 г. – 31.07.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62