Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „СОРТОВИ СЕМЕНА – БУРГАС”ООД

  адрес: гр.Бургас, ул.”Одрин”№17

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

 „Използване на утайки, образувани от Пречиствателните станции на отпадни води на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД- Бургас, с цел на наторяване на три полета, предназначени за отглеждане на земеделски култури: площадка 1, находяща се в землището на гр.Айтос, м.” Кара пелит” с обща използвана площ от 1053 дка(полета от №01-01 до №01-021); площадка 2, находяща се в землището на гр.Айтос, м.” Бургаски път” с обща използвана площ от 438 дка (полета от №02-01 до №02-09); площадка 3,  находяща се в землището на гр.Бургасс, м.”До могилата” с  площ от 516 дка (полета от №03-01 до №03-010)".

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 27.07.2018 г. – 10.08.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция „ТСУРР”,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

  Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62