Уведомление по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Якуб Хюсеин Якуб

  адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Асен” №10, вх.1, ет.1

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

 „Изграждане на жилищна сграда с магазин за промишлени стоки  в УПИ VII -1778, кад. район: 501 по плана на гр. Айтос, община Айтос,област Бургас".

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 27.07.2018 г. – 10.08.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция „ТСУРР”,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

  Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62