Уведомления

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Исуф Ахмед Юсмен

пълен пощенски адрес: гр.Айтос, ул. "Лале" №2

 

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на „Еднофамилна жилищна сграда” в имот №280008, местност „Хаджи Бекир”, землище на гр.Айтос”.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 15.06.2017 г. – 29.06.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62