ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 ЗАБРАНЕНО е нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци,  речни корита, ниви, горски територии, пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби.

Всеки гражданин на територията на общината, желаещ да депонира строителни отпадъци, трябва да подаде заявление до кмета на община Айтос, и да  получи Разрешение от кмета на община Айтос за извозването на строителния отпадък до съответната площадка.

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Айтос или чрез електронна поща на адрес: aetos5@abv.bg

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897992321

Снимки