Заповед на Кмета на Община Айтос № РД-08 - 629 от 20.09. 2017 г.

 Във връзка с Уведомление с вх №92-00-261/19.09.2017 г от Организация за закрила на българските граждани за провеждане на мирен протест.