Заседание м. Декември 2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 20.12.2018 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-406/10.12.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Айтос през 2019 г. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-405/10.12.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Айтос. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-411/11.12.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на план-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци на Община Айтос за 2019 г. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-401/05.12.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно подновяване на договор за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД – гр. Айтос. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-409/10.12.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на схеми за поставяне на преместваеми обекти за извършване на търговия и др. обслужващи дейности върху терени общинска собственост по чл.4, ал.1, т.1 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-404/10.12.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща една стая с площ 14,80 кв.м, нахо 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-407/10.12.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 1002, находящ се в землището на гр.Айтос, м.”Слънчева лъка”. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-408/10.12.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 133, находящ се в землището на гр.Айтос, м.”Набожната къща”. Предложение с вх.№ ОбС-412/12.12.2018 г. от Стоян Стоянов – общински съветник и председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Айтос“, относно сключване на Договор за поръчителство с „Алианц банк България“ - АД за обезпечаване на овърдрафт необходим за тек