Заседание м. Май 2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 29.05.2019 г..pdf 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-167/13.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД – гр. Бургас. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-178/21.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на представител на Община Айтос в Oбщо събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД гр. Бургас. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-170/15.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за текущ ремонт. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-179/21.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на Община Айтос за 2019 г. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-177/20.05.2019 г. от Красимир Енчев - председател на Общински съвет Айтос, относно даване на съгласие за допускане разработването на проект за изграждане на Паметник на загиналите във войните от гр. Айтос върху поземлен имот 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-169/15.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Автогара в град Айтос, находяща се в УПИ ІІ, кв.2 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-174/16.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Обществена тоалетна със застроена площ 81,48 кв.м, находяща се в УПИ ІІІ в кв. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-168/15.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ V, кв.263 по плана на гр. Айтос. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-173/15.05.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лицe в УПИ VІІ-2381, кв.51 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.”А 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-172/15.05.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в ПИ № 2934, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Трите братя”. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-171/15.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на общински и училищни земеделски земи, които ще се отдават под наем или аренда за стопанската 2019/2020 година. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-176/17.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имоти № 649,650 ЗЗП местност „Слънчева лъка”, землище на гр. Докладна записка с вх.№ ОбС-184/23.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на Решение № 496 на Общински съвет Айтос, отразено в протокол № 32, т.6 от дневния ред на заседание на Общински съвет Айтос, проведено на 30.05.2018 г.