Заседание м.Април 2016 г.
Съобщение Заседание на ОбС, 27.04.2016 г. 1. Заявление с вх. № 120/30.03.2016 г. от Салих Мехмед Метраш – общински съветник в Общински съвет – Айтос 2. Предложение с вх. № 166/14.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в Община Айтос в изпълнение на Годишната програма за развитие на дейността им през 2015 г 3. Докладна записка с вх. № 173/18.04.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2016 г. 4. Предложение с вх. № 168/15.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно годишeн Доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие за 2015 г. на Община Айтос. 5. Предложение с вх. № 171/15.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Програма за реализация на Общински план за развитие на Община Айтос за 2016 г. 6. Предложение с вх. № 169/15.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на представител на Община Айтос и упълномощаване за представителство във Колективния върховен орган на СНЦ /Общо събрание/ и в Колективния Управителен орга 7. Предложение с вх. № 147/13.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Актуализация на Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на тери 8. Предложение с вх. № 123/31.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Айтос. 9. Докладна записка с вх. № 149/13.04.2016 г. от Временната комисия създадена с Решение № 69/26.02.2016 г. на Общински съвет Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ 10. Докладна записка с вх. № 150/13.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на базисни цени за отдаване под наем на обекти и имоти общинска собственост. 11. Докладна записка с вх. № 161/14.04.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне реда за участие на общинските съветници в Комисията по провеждане на публичен търг по Наредбата за реда за придобиване, уп 12. Предложение с вх. № 162/14.04.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Медицински център І” ЕООД, гр. Айтос за 2015 год. 13. Предложение с вх. № 163/14.04.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Генгер” ЕООД, гр.Айтос за 2015 год. 14. Предложение с вх. № 165/14.04.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД, гр. Айтос за 2015 год. 15. Предложение с вх. № 137/11.04.2016 г. от Станка Господинова - директор Дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 16. Предложение с вх. № 138/11.04.2016 г. от Станка Господинова - директор Дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Айтос. 17. Предложение с вх. № 151/13.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Айтос за 2015 г. 18. Докладна записка с вх. № 155/14.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на годишен план за приватизация през 2016 година в община Айтос. 19. Докладна записка с вх. № 156/14.04.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща стая № 5 с площ 13,60 кв.м, находяща 20. Докладна записка с вх. № 153/14.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща стая с площ 7 кв.м, находяща се в сграда с ад 21. Докладна записка с вх. № 160/14.04.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно писмо вх. № ОбС-95/12.03.2016 г. от директора на Регионална дирекция по горите – Бургас. 22. Докладна записка с вх. № 144/12.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на имоти - държавна собственост. 23. Докладна записка с вх. № 167/14.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отказ от закупуване на ид. част от УПИ VІІІ, кв.17 по плана на с. Лясково, целият с площ 741 кв.м., в съсобственост между община Айтос и ПК”Напред”-Айтос. 24. Докладна записка с вх. № 139/11.04.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-1515, кв.37 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Добри Чинтулов” 25. Докладна записка с вх. № 157/14.04.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-211, кв.20 по плана на с.Пещерско община Айтос. 26. Докладна записка с вх. № 158/14.04.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХV-274, кв.40 по плана на с.Съдиево община Айтос. 27. Докладна записка с вх. № 143/12.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно придобиване правото на собственост върху имот № 182010 с площ 1,625 дка, находящ се в местност ”Могилата” в землището на гр.Айтос. 28. Докладна записка с вх. № 132/08.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на имот № 139038, с площ от 3,611 дка, находящ се в землището на гр.Айтос, местност „Татарски ниви”, категория – четвърта, с начин на трайно ползване 29. Докладна записка с вх. № 133/08.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на имот № 000103, с площ от 5,748 дка, находящ се в землището на с.Пещерско, категория – X, с начин на трайно ползване „изоставена нива” за частна общ 30. Докладна записка с вх. № 119/28.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 063014, м. „Алана”, землище на с. Черноград, община Айтос с НТП „н 31. Докладна записка с вх. № 175/18.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/: „Развитие на въздушна мрежа ниско напрежение на извод 1 от ТП „ Докладна записка с вх. № 181/19.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Пътна връзка за УПИ ІІ-2 Докладна записка с вх. № 180/19.04.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишен план за действие за развитие на социалните услуги в община Айтос за 2017 г.