Заседание м.Април 2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ ОбС, 27.04.2017 г. 1. Предложение с вх. № 144/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в Община Айтос в изпълнение на Годишната програма за развитие на дейността им през 2016 г. 2. Докладна записка с вх. № 127/07.04.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. 3. Докладна записка с вх. № 128/10.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Айтос за 2018 г. 4. Докладна записка с вх. № 113/28.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Айтос за 2016 г. 5. Докладна записка с вх. № 130/11.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на индикативен разчет за сметки за средства от Европейския съюз. 6. Предложение с вх. № 136/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на Годишeн доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие за 2016 г. на Община Айтос. 7. Предложение с вх. № 145/19.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет за 2016 г. по изпълнението на Програма за опазване на околната среда на територията на община Айтос 2015 - 2020 г. 8. Предложение с вх. № 135/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Програма за реализация на Общински план за развитие на Община Айтос за 2017 г. 9. Докладна записка с вх. № 137/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Обществена тоалетна със застроена площ 81,48 кв.м, находяща се в УПИ ІІІ в кв.119 10. Докладна записка с вх. № 138/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване право на пристрояване на обект „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ-2420 кв.52 по плана гр. Айтос с административен адрес ул.”Лиляна Димитрова” № 53. 11. Докладна записка с вх. № 140/18.04.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІ-2227, кв.129 по плана на гр. Айтос, с административен адрес в гр.Айтос, ул.”Ди 12. Докладна записка с вх. № 141/18.04.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІІ-539, кв.149 по плана на гр. Айтос, с административен адрес в гр.Айтос, ул.”Не 13. Докладна записка с вх. № 139/18.04.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно промяна на начина на трайно ползване на земеделски земи, находящи се в землището на гр.Айтос и с.Лясково от НТП „Трайни насаждения” в НТП „Изоставена нива 14. Докладна записка с вх. № 142/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 000387, с площ 5,000 дка, находящ в землището на с. Карагеоргиево, м. „Маревица”, с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, чрез 15. Докладна записка с вх. № 134/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 7 бр. 16. Докладна записка с вх. № 143/18.04.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за преминаването на пътна връзка през имот общинска собственост.