Заседание м.Април 2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ ОбС, 26.04.2018 г. 1. Предложение с вх. № 136/16.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в Община Айтос в изпълнение на Годишната програма за развитие на дейността им през 2017 г. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-122/02.04.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-128/10.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Айтос за 2019 г. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-127/10.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна наименованията на социални услуги, делегирани от държавата дейности. 5. Предложение с вх.№ ОбС-131/11.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-123/04.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Айтос за 2017 г. 7. Предложение с вх.№ ОбС-125/10.04.2018 г. от Станка Господинова – директор дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Айтос. 8. Предложение с вх.№ ОбС-126/10.04.2018 г. от Станка Господинова – директор дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 9. Предложение с вх.№ ОбС-133/11.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване договор за възлагане управлението на „Генгер”ЕООД - гр. Айтос от 31.03.2017 г. и утвърждаване на управител на общинското търговско дружество. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-137/16.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно докладна записка с вх. № 67-00-66/ 12.04.2018 г. от Пенка Панайотова Кирязова – Директор на СУ „Христо Ботев” – гр.Айтос. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-143/16.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ стая № 5 с площ 13,60 кв.м... 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-141/16.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на решение № 465, отразено в протокол № 30, т.7 от дневния ред на заседание на Общински съвет-Айтос, проведено на 28.03.2018 г. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-142/16 .04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІVобщ., кв.8А по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Чудни скали” № 24. 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-140/16.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V- 48, кв.6 по плана на с.Дрянковец, Община Айтос. 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-139/16.04.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 1252, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”.
Снимки