Заседание м.Април 2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 24.04.2019 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-135/09.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в Община Айтос в изпълнение на Годишната програма за развитие на дейността им през 2018 г. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-145/11.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Айтос за 2020 г. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-132/08.04.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. на Община Айтос. 4. Предложение с вх.№ ОбС-133/08.04.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Медицински център І” ЕООД, гр.Айтос за 2018 год. 5. Предложение с вх.№ ОбС-134/08.04.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Генгер” ЕООД, гр.Айтос за 2018 год. 6. Предложение с вх.№ ОбС-142/11.04.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД, гр.Айтос за 2018 год. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-146/12.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие за 2018 г. на Община Айтос. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-123/05.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Айтос за 2018 г. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-147/12.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно подписване на Споразумение на местно ниво за интеграция на продължително безработни лица на пазара на труда. 10. Предложение с вх.№ ОбС-141/10.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Актуализация на програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с цветни контейнери на територията на Община Айтос... 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-151/15.04.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно разглеждане на докладна записка с вх.ОбС-98/18.03.2019 г. за продажба на имот - частна общинска собственост... 12. Предложение с вх.№ ОбС-139/10.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-140/10.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продължаване срок на разрешително за ползване на воден обект - язовири и микроязовири – публична общинска собственост. 14. Предложение с вх.№ ОбС-121/05.04.2019 г. от Станка Господинова – директор дирекция „Финанси и бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на кмета на Община Айтос. 15. Предложение с вх.№ ОбС-122/05.04.2019 г. от Станка Господинова – директор дирекция „Финанси и бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на председателя на Общински съвет Айтос. 16. Докладна записка с вх.№ ОбС-129/08.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост. 17. Докладна записка с вх.№ ОбС-138/10.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отмяна на Решение № 616, обективирано в протокол № 42 т.8 от заседание на Общински съвет-Айтос, проведено на 28.02.2019 г... 18. Докладна записка с вх.№ ОбС-137/10.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване съгласие Кмета на Община Айтос да предостави на СНЦ ”Волейболен клуб Айтос” физкултурен салон, със застроена площ 374 кв.м,... 19. Докладна записка с вх.№ ОбС-125/05.04.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща стая № 20, с площ 19 кв.м,... 20. Докладна записка с вх.№ ОбС-130/08.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Търговски обект” в партерен етаж на жилищна сграда... 21. Докладна записка с вх.№ ОбС-131/08.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІ-1450, кв.86 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос... 22. Докладна записка с вх.№ ОбС-126/05.04.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ Х-133, кв.37 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 23. Докладна записка с вх.№ ОбС-127/05.04.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-49, кв.12 по плана на с.Зетьово, община Айтос. 24. Докладна записка с вх.№ ОбС-124/05.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на общински имоти за нуждите на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък... 25. Докладна записка с вх.№ ОбС-143/11.04.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Айтос с мандат 2020 г. - 2023 г... 26. Докладна записка с вх.№ ОбС-148/12.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 281006, местност „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос. 27. Докладна записка с вх.№ ОбС-149/12.04.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълване на Решение № 841/26.08.2015 г. на ОбС – Айтос за даване допълнително съгласие за преминаването на трасе на обект: „Изграждане на кабелна линия 20...