Заседание м.Август 2016 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ на ОбС, 29.08.2016 г. 1.Предложение с вх.№ 289/ 21.07.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 2.Предложение с вх.№ 301/ 05.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Айтос. 3.Предложение с вх.№ 302/ 05.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Айтос. 4.Информация с вх.№ 306/ 10.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно изпълнението на бюджета на Община Айтос и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2016 г. 5.Предложение с вх. № 333/ 18.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-1.009 - Изпълнение на ранни ВиК проекти - компон 6.Предложение с вх.№ 327/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 7.Предложение с вх.№ 326/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създа 8.Предложение с вх.№ 328/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Айтос“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в съ 9.Докладна записка с вх. № 330/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно издаване на Запис на заповед от Община Айтос в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор за 10.Докладна записка с вх. № 310/ 15.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно даване на съгласие Миланка Русева – Директор на СУ „Никола Вапцаров” – гр.Айтос да учреди безвъзмездно право на ползване в полза на „АЙТОС АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД въ 11.Докладна записка с вх.№ 315/ 16.08.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне представител на Общински съвет Айтос в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. 12.Докладна записка с вх. № 322/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение № 11, с площ 41 кв.м, находящо се на втори етаж от масивна двуетажн 13.Предложение с вх. № 308/ 12.08.2016 г. от група общински съветници, относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Айтос за 2016 г. и отдаване под наем на помещение, находящо се на партерен 14.Предложение с вх. № 320/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно дофинансиране на маломерни паралелки в училищата на територията на община Айтос за учебната 2016/2017 г. и функциониране на смесена полудневна група в с.Малка поляна 15.Докладна записка с вх. № 321/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на минимална конкурсна цена и условията за провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за обект: общински нежилищен имот, кафе „Еделвайс”, ул. 16.Докладна записка с вх. № 323/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно даване на съгласие за извеждане от експлоатация на имот № 000438, с площ от 22,826 дка, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр.Айтос. 17.Докладна записка с вх. № 318/ 16.08.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща стая и коридор с обща площ 16,30 кв.м, 18.Докладна записка с вх. № 324/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно даване на съгласие за разделяне на имот № 000196, с НТП „храсти”, находящ се в землището на с.Карагеоргиево и промяна начина на трайно ползване на имот с проекте 19.Докладна записка с вх. № 314/ 15.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице лице в УПИ ІІІ кв.204 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Шейново”№2. 20.Докладна записка с вх. № 312/ 15.08.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХV-244, кв.27 по плана на с.Пещерско, община Айтос. 21.Докладна записка с вх. № 313/ 15.08.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІІ-161, кв.45 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 22.Докладна записка с вх. № 319/ 16.08.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 232, находящ се в землището на с.Тополица, м. „Кокар бунар”. 23.Докладна записка с вх. № 331/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/: „Кабелна линия 1 кV за електрозахранване на ПИ № 177025, масив 24.Докладна записка с вх. № 332/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/: „Кабелна линия 1 кV от табло ниско напрежение на МТТ „Златна ни 25.Докладна записка с вх. № 325/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 20 бр