Заседание м.Август 2017 г.
Съобщение за заседание на ОбС, 30.08.2017 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-300/22.08.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на решение за функциониране и дофинансиране на маломерни паралелки и групи в училищата и детските градини на територията на община Айтос... 2. Предложение с вх.№ ОбС-301/22.08.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на решение за средищни училища и детски градини на територията на община Айтос за учебната 2017/2018 година. 3. Докладна записка с вх. № ОбС–302/22.08.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно вземане на решение за даване съгласие, директорът на СУ „Никола Вапцаров” гр. Айтос да учреди безвъзмездно право на ползване върху МПС... 4. Информация с вх.№ ОбС-294/18.08.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на бюджета на Община Айтос и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2017 г. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-293/18.08.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на община Айтос за 2017 г. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-282/16.08.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на Решение № 108/27.04.2016 г. на Общински съвет-Айтос, обективирано в протокол № 7 от заседание, проведено на 27.04.2016 г. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-278/15.08.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Айтос през 2017 г. 8. Предложение с вх.№ ОбС-296/21.08.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредното заседание на общото събрание на Асоциацията на ВиК и определяне на позиция... 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-280/15.08.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно вземане на решение за отпускане персонална пенсия на детето Пенка Атанасова Атанасова. 10. Предложение с вх.№ ОбС-298/21.08.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2017-2020 г. на Община Айтос. 11. Предложение с вх.№ ОбС-297/21.08.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Общински план за защита при бедствия. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-286/16.08.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Джелеб кайряк” с площ от 39,703 дка., находящ се в землището на гр.Айтос, 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-284/16.08.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Джелеб кайряк-1” с площ от 5,383 дка., находящ се в землището на гр.Айтос, 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-285/16.08.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Джелеб кайряк-2” с площ от 16,813 дка., находящ се в землището на гр.Айтос, 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-295/21.08.2017 г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно учредяване право на строеж в общински УПИ ХVІ, кв.47 по плана на гр. Айтос за изграждане на трафопост. 16. Докладна записка с вх.№ ОбС-287/17.08.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІ-24, кв.17 по плана на с.Дрянковец, община Айтос. 17. Докладна записка с вх.№ ОбС-288/17.08.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІІ-24, кв.17 по плана на с.Дрянковец, община Айтос. 18. Докладна записка с вх.№ ОбС-290/17.08.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-94, кв.13 по плана на с.Дрянковец, община Айтос. 19. Докладна записка с вх.№ ОбС-291/17.08.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-94, кв.13 по плана на с.Дрянковец, община Айтос. 20. Докладна записка с вх.№ ОбС-283/16.08.2017 г. от Васил Едрев - кмет на Община Айтос, относно отдаване под аренда за създаване на трайни насаждения на имот № 010001-частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Карагеоргиево. 21. Докладна записка с вх.№ ОбС-289/17.08.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 4 бр. Докладна записка с вх.№ ОбС-307/24.08.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Банков офис на един етаж със застроена площ 91,75 кв.м, в УПИ ІІ-58, кв.121...
Снимки