Заседание м.Август 2018 г.
Съобщение за заседание на ОбС, 30.08.2018 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-264/16.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на решение за функциониране и дофинансиране на маломерни паралелки и групи в училищата и детските градини на територията на община Айтос за учебната 2018/ 2. Докладна записка с вх. № ОбС–273/20.08.2018 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно вземане на решение за даване съгласие, директорът на СУ „Никола Вапцаров” гр. Айтос да учреди безвъзмездно право на ползване върху МПС... 3. Информация с вх.№ ОбС-271/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на бюджета на Община Айтос, капиталовата програма и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2018 г. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-266/16.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на Решение № 108 на Общински съвет-Айтос, обективирано в протокол № 7 от заседание, проведено на 27.04.2016 г. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-257/10.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на представител на Община Айтос в Oбщото събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД гр. Бургас. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-265/16.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне начина на ползване на спортни обекти и съоръжения -публична общинска собственост на основание чл. 49... 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-261/15.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на 26 броя язовири – публична общинска собственост... 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-262/15.08.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение № 9, с площ 18 кв.м... 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-269/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІ-1778, кв.103 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Станционна” № 53. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-270/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за разделяне на поземлен имот № 000739, находящ се в землището на гр. Айтос, с НТП „Път ІV клас”... 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-272/17.08.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имоти № 151 и 152, ЗЗП „Слънчева лъка”, землище на гр. Айтос.