Заседание м.Декември 2016 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 27.12.2016 г. 1. Докладна записка с вх.№ОбС-457/14.12.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета на община Айтос за 2016 г. 2. Докладна записка с вх.№ОбС-456/14.12.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно план-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2017 г. 3. Докладна записка с вх.№ОбС-468/15.12.2016 г. от Стоян Стоянов – общински съветник в ОбС Айтос, относно издаване на Запис на заповед от Община Айтос в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна ин 4. Докладна записка с вх.№ОбС-451/08.12.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на Решение № 108 на Общински съвет-Айтос, обективирано в протокол № 7 от заседание, проведено на 27.04.2016г., в частта, касаеща началната наемна цена з 5. Докладна записка с вх.№ОбС-455/12.12.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Джелеб кайряк” с площ от 39,703 дка., находящ се в землището на гр. Айтос, Об 6. Докладна записка с вх.№ОбС-453/12.12.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Джелеб кайряк-1” с площ от 5,383 дка., находящ се в землището на гр. Айтос, О 7. Докладна записка с вх.№ОбС-454/12.12.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Джелеб кайряк-2” с площ от 16,813 дка., находящ се в землището на гр. Айтос, 8. Докладна записка с вх.№ОбС-452/09.12.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Алана” с площ от 11,761 дка, находящ се в землището на с. Пирне, Община Айтос 9. Докладна записка с вх.№ОбС-463/15.12.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно отдаване под аренда за създаване на трайни насаждения на общински имоти - земеделски земи, находящи се в масив №69, м.”Ески балък” в землището на с.Черн 10. Докладна записка с вх.№ОбС-459/14.12.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІV-75, кв.13 по плана на с.Лясково, община Айтос 11. Докладна записка с вх.№ОбС-460/14.12.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-278, кв.30 по плана на с.Тополица, община Айтос 12. Докладна записка с вх.№ОбС-458/14.12.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 000129, с площ 11,194 дка, находящ в м. „До корията” в землището на с. Малка поляна, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, 13. Докладна записка с вх.№ОбС-462/15.12.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно продажба на земеделски земи от общинския поземлен фонд на собствениците на овощни насаждения, при условията на чл.24д, ал.1 от ЗСПЗЗ. 14. Докладна записка с вх.№ОбС-461/14.12.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 8 броя. 15. Докладна записка с вх.№ОбС-450/06.12.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване съгласие за преминаването на трасе на обект: „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас - Фаза 2”, Проект 2, Позиция 2 – „Премахване на пре 16. Докладна записка с вх.№ОбС-464/15.12.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 125007, м. „Могилата”, землище на гр. Айтос 17. Докладна записка с вх.№ОбС-465/15.12.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 280008, м. „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос 18. Докладна записка с вх.№ОбС-466/15.12.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имоти № 284, 285 и 286, ЗЗП м.„Провадийско шосе”, землище на гр. Айтос. 19. Докладна записка с вх.№ОбС-467/15.12.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имоти № 452 и № 453, ЗЗП м. „Слънчева лъка”, землище на гр. Айтос. 20. Предложение с вх.№ОбС-469/15.12.2016 г. от група общински съветници в ОбС Айтос, относно приемане на Декларация от Общински съвет – град Айтос за недопускане на територията на община Айтос да бъдат изграждани центрове от отворен или затворен тип
Снимки