Заседание м.Декември 2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ ОбС, 21.12.2017 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-386/20.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2018 г. 2. Предложение с вх.№ ОбС-417/08.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на представител на община Айтос в комисията по изработване на областна здравна карта. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-406/05.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за противодействие на тероризма на община Айтос. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-423/13.12.2017 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно вземане на решение за отпускане персонална пенсия на децата Стефка Стефанова Асенова и Венцислав Стефанов Асенов. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-413/06.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот в полза на Сдружение „Спортен клуб по борба Айтос”. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-412/06.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет, манипулационна и санитарно помещение с обща площ 24 кв.м.. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-405/04.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ІХ - 2075, кв.111 по плана на гр.Айтос... 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-410/05.12.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 649, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-409/05.12.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 650, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”. 10. Предложение с вх.№ ОбС-422/13.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Алана” с обща площ 11,761 дка, находящ се в землището на с. Пирне. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-414/06.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на имот № 000389, с площ от 0,664 дка, находящ се в землището на с.Карагеоргиево, местност „Маревица”, категория – IV, с начин на трайно ползване 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-411/06.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 12 броя. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-421/13.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот № 000948, землище на гр. Айтос за изграждане на пътна връзка... Докладна записка с вх.№ ОбС-429/21.12.2017 г. от Пенчо Желев – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно създаване на временна комисия
Снимки