Заседание м.Февруари 2016 г.
Съобщение заседание ОбС, насрочено за 26.02.2016 г. 1.Докладна записка от Васил Едрев – Кмет на община Айтос, отн. План за младежта на Община Айтос за 2016 г. 2.Предложение от Васил Едрев - Кмет на община Айтос, отн. Приемане на програма за управление на община Айтос за мандат 2015-2019г. 3.Предложение от Васил Едрев – Кмет на община Айтос, отн. участие на община Айтос като партньор в проект Детска градина за всички деца, на ОП. 4.Предложение от Васил Едрев - Кмет на община Айтос, отн. Кандидатстване, Програма за трансгр. сътрудничество ИНТЕРРЕГ, България-Турция, Пр.ос 2. Устойчив туризъм. 5.Предложение от Васил Едрев - Кмет на община Айтос, отн. кандидатстване на СОУ Хр. Ботев по проект, трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020. 6.Предложение от Мариана Димова - Зам. кмет на община Айтос, отн. Кандидатстване, Програма за трансгр. сътр-во ИНТЕРРЕГ, България-Турция, Пр.ос 1. Околна среда. 7.Предложение от Васил Едрев - Кмет на община Айтос, отн. утвърждаване на управител на ОТД „Айтос - Автотранспорт” ЕООД. 8.Докладна записка от Васил Едрев – Кмет на община Айтос, отн. Годишен доклад за дейността на Звеното за вътрешен одит 2015 г. 9.Докладна записка от Васил Едрев – Кмет на община Айтос, отн. допълване на Базисни наемни цени, приети с Реш. № 108 от 03.09.2008 г., Пр. № 13 на ОбС Айтос. 10.Докладна записка от Красимир Енчев - Председател на ОбС Айтос, отн. избор на временна комисия за изработка на проект за изменение или нова НРПУРОИ. 11.Докладна записка от Красимир Енчев - Председател на ОбС Айтос, отн. приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Динко Динев. 12.Предложение от Красимир Енчев - Председател на ОбС Айтос, отн. представител на община Айтос в общото събрание на Асоциацията на ВиК. 13.Докладна записка от Васил Едрев – Кмет на община Айтос, отн. разпределяне на общинските жилища в гр.Айтос за 2016 г. 14.Докладна записка от Васил Едрев - Кмет на община Айтос, отн. безвъзмездно право на ползване на Сграда „Младежки център”, находяща се в „Лесопарк” – гр. Айтос. 15.Докладна записка от Мариана Димова - Зам.кмет на община Айтос, отн. безвъзмездно право на ползване, в полза на РДГ-Бургас. 16.Докладна записка от Мариана Димова - Зам.кмет на община Айтос, отн. Прекратяване на съсобственост, в УПИ VІІ-91, кв.31 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 17.Докладна записка от Васил Едрев - Кмет на община Айтос, отн. определяне на мери и пасища от ОПФ за общо и индивидуално ползване, за стопанската 2016-2017 г. 18.Предложение от Мариана Димова - Зам. кмет на община Айтос, отн. допускане изработване на ПУП-ПРЗ, нов УПИ - за православен храм-параклис, с. Дрянковец. 19. Докладна записка от Васил Едрев – Кмет на община Айтос, отн. одобряване на ПУП-Парцеларен план, ел. захранване, в м. До казармите, земл. гр. Айтос. 20. Докладна записка от Васил Едрев – Кмет на община Айтос, отн. одобряване на ПУП-Парцеларен план, уличен водопровод, в м. Алтън тарла, земл. гр. Айтос. 21. Докладна записка от Васил Едрев – Кмет на община Айтос, отн. одобряване на ПУП-Парцеларен план, ел.захранване, в м. Трите братя, земл. гр. Айтос. 22.Докладна записка от Васил Едрев – Кмет на община Айтос, отн. даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-ПП, в земл. на гр. Айтос. Докладна записка от Красимир Енчев - Председател на ОбС Айтос, отн. Оспорване на решение №42, в частта му по §7 чл.50, прието на 27.01.2016г., Пр.№ 4