Заседание м.Февруари 2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 27.02.2017 г. 1. Докладна записка с вх.№ОбС-52/13.02.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно създаване на Наблюдателна комисия по реда на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. 2. Предложение с вх.№ОбС-58/15.02.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в общото събрание на Асоциацията на ВиК и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вз 3. Предложение с вх.№ОбС-56/14.02.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос. 4. Предложение с вх.№ОбС-63/17.02.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на договор за управление на „ГЕНГЕР” ЕООД гр.Айтос. 5. Предложение с вх.№ОбС-53/13.02.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на схеми за поставяне на преместваеми обекти за извършване на търговия и др. обслужващи дейности върху терени общинска собственост по чл.4, ал.1, т.1 и т.2, 6. Докладна записка с вх.№ОбС-57/15.02.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изключване от Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Айтос през 2017г. раздел ІІ А, точка 1. „Имоти, които общ 7. Докладна записка с вх.№ОбС-48/09.02.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на годишен план за приватизация през 2017 година в Община Айтос. 8. Докладна записка с вх.№ОбС-55/13.02.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разпределение на общинския жилищен фонд в Община Айтос. 9. Докладна записка с вх.№ОбС-64/17.02.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни сел 10. Докладна записка с вх.№ОбС-54/13.02.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на урегулиран поземлен имот ХVІ в кв.47 по плана на гр.Айтос, отреден „за Трафопост” – за частна общинска собственост. 11. Докладна записка с вх.№ОбС-50/10.02.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на имот №000387, с площ от 5,000 дка, находящ се в землището на с.Карагеоргиево, местност „Маревица”, категория – IV, с начин на трайно ползване „изос 12. Докладна записка с вх.№ОбС-49/10.02.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 000377, с площ 2,500 дка, находящ в землището на с.Карагеоргиево, м.„Маревица”, с начин на трайно ползване „Изоставена нива” 13. Докладна записка с вх.№ОбС-51/10.02.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 000248, с площ 1,032 дка, находящ в землището на с. Тополица, м. „Бакалъка”, с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, ч