Заседание м.Февруари 2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ ОбС, 28.02.2018 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-49/12.02.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги... 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-53/14.02.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2018 година в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2010-2020/. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-46/08.02.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас... 4. Предложение с вх.№ ОбС-55/15.02.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос по Програма ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020... 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-69/20.02.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на План за действие на Община Айтос за втория период, съгласно Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2018-2020 г 6. Предложение с вх.№ ОбС-66/1902.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет за 2017 г. по изпълнението на Програма за опазване на околната среда на територията на община Айтос 2015 -2020 г. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-64/16.02.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти... 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-68/20.02.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 166004, м. „Могилата”, землище на гр. Айтос. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-67/20.02.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 017025, м. „Арка”, землище на с. Тополица, община Айтос. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-61/16.02.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІІІ-66, кв.19 по плана на с.Лясково, община Айтос. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-62/16.02.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ХVІІІ-623, кв.180 по плана на гр. Айтос... 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-59/16.02.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ІІ-3350, кв.184 по плана на гр.Айтос, с адрес ул.”Шипка”№ 1. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-60/16.02.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собствениците на законно построена сграда в УПИ ІХ-1056, кв.76 по плана на гр.Айтос... 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-63/16.02.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 000389, с площ 0,664 дка, находящ в землището на с.Карагеоргиево, м.„Маревица”, с начин на трайно ползване „Изоставена нива".. 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-72/20.02.2018 г. от председателя на Временната комисия на Общински съвет - Айтос, определена с решение № 426/21.12.2017 г., относно предложение на Временната комисия на Общински съвет - Айтос, определена с решение № 426/21. Докладна записка с вх.№ ОбС-80/26.02.2018 г. от Стоян Стоянов – общински съветник в ОбС Айтос, относно издаване на запис на заповед от Община Айтос в полза на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ)...
Снимки